20 Cdo 3453/2012
Datum rozhodnutí: 27.11.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř., § 236 odst. 1 o. s. ř.
20 Cdo 3453/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Komerční banky, a.s. , se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, identifikační číslo osoby 453 17 054, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, proti povinným 1) M. P. a 2) V. P. , zastoupenému JUDr. Zlatuší Čaňovou, advokátkou se sídlem v Českých Budějovicích, Kněžská 11, pro 399.995,64 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 48 EXE 6434/2010, o dovolání druhého povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. února 2012, č. j. 19 Co 529/2012 - 22, takto:

Dovolání se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 4. 8. 2010, č. j. 48 EXE 6434/2010 - 8, nařídil podle vykonatelného směnečného platebního rozkazu Městského soudu v Praze ze dne 12. 9. 2008, č. j. 47 Sm 328/2008 - 10, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 399.995,64 Kč spolu s úrokem ve výši 6 % p.a. z této částky od 16. 7. 2008 do zaplacení, pro odměnu ve výši 1.333,- Kč, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 70.716,70 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek obou povinných, a jejím provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Marcela Smékala, Exekutorský úřad Praha-východ.

Krajský soud v Českých Budějovicích k odvolání druhého povinného usnesením ze dne 22. 2. 2012, č. j. 19 Co 529/2012 - 22, usnesení soudu prvního stupně ve vztahu k povinnému V. P. ve výrocích II., III. a IV. potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal druhý povinný dovolání.

Oprávněná ve svém písemném vyjádření k dovolání druhého povinného navrhla, aby bylo jako nedůvodné zamítnuto.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 22. února 2012, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání druhého povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 27. listopadu 2012
JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu