20 Cdo 3448/2008
Datum rozhodnutí: 04.12.2008
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 3448/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Petra Šabaty v exekuční věci oprávněného S. b. d. O., proti povinným 1) M. Č. a 2) H. Č., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 50 Nc 5895/2007, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 28. 3. 2008, č.j. 40 Co 102/2008-75, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinní napadli dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 11. 10. 2007, č.j. 50 Nc 5895/2007-29, jímž okresní soud nařídil podle svého rozsudku ze dne 11. 10. 2005, č.j. 15 C 72/2005-47, (ve znění rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 20. 11. 2006, č.j. 12 Co 138/2006-81), exekuci, jejímž provedením pověřil Mgr. D. Ch., soudního exekutora.Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by kterýkoli z povinných byl právnicky vzdělán, soud je usneseními ze dne 26. 6. 2008, doručenými jim uložením na poště 7. 7. 2008, vyzval, aby si ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení zvolili zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podali řádné dovolání; zároveň je poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatelé však vytčený nedostatek neodstranili.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech vzniklých oprávněnému v dovolacím řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. prosince 2008

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu