20 Cdo 3443/2006
Datum rozhodnutí: 24.07.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 3443/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Č. r. O. s. p. P. 3, proti povinnému P. K., pro 4 000,- Kč s příslušenstvím, srážkami z příjmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 33 E 768/2005, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 5. 2006, č. j. 15 Co 229/2006-22, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinný podal dovolání proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí, kterým městský soud potvrdil usnesení ze dne 31. 10. 2005, č. j. 33 E 768/2005-4, jímž Obvodní soud pro Prahu 3 nařídil výkon rozhodnutí srážkami z příjmu, který přísluší povinnému od plátce důchodu Č. s. s. z.


Podáním ze dne 20. 10. 2006 vzal povinný dovolání v plném rozsahu zpět.


Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení zastavil (§ 243b odst. 5, věta druhá, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o. s. ř. ).


Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však náklady v tomto stadiu řízení nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 24. července 2007


JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r.


předsedkyně senátu