20 Cdo 3442/2013
Datum rozhodnutí: 08.11.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 3442/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného Společenství vlastníků jednotek bl. H č. p. 298, 299, 300, 301, 302, 303, ulice Větrná, Litvínov - Janov, se sídlem v Litvínově, Větrná, č. p. 298 bl. H, identifikační číslo osoby 25473123, proti povinné J. R., pro 3.477,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 43 EXE 4958/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. dubna 2013, č. j. 11 Co 74/2013-31, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím odmítl odvolání (§ 44 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb. ve znění od 1. 11. 2009 do 31. 12. 2012) proti usnesení z 16. 3. 2012, č. j. 43 EXE 4958/2012-10, jímž okresní soud nařídil exekuci k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 3.477,- Kč s vyčíslenými úroky z prodlení a nákladů exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny. Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen o. s. ř. . Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.), aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 8. listopadu 2013

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , Ph.D. předsedkyně senátu