20 Cdo 3436/2010
Datum rozhodnutí: 20.12.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
20 Cdo 3436/2010-88


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného statutárního města Ostrava, Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky , se sídlem v Ostravě Mariánských Horách, Přemyslovců 63, zastoupeného JUDr. Oldřichem Benešem, advokátem se sídlem v Ostravě Mariánských Horách, Mojmírovců 41, proti povinné N. T. , zastoupené opatrovníkem V. P., právně zastoupené Mgr. Vadimem Rybářem, advokátem se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Na Hradbách 9/118, vyklizením bytu a srážkami ze mzdy pro 5 025,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 52 E 263/2006, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 2. 2007, č. j. 66 Co 23/2007-21, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 23. 10. 2006, č. j. 52 E 263/2006-15, kterým soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí vyklizením bytu a srážkami z příjmu pro náklady předcházejícího řízení.

Povinná podala proti usnesení odvolacího soudu dovolání, které vzala podáním ze dne 16. 7. 2007 zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, větu první, o. s. ř.; oprávněnému, jenž by měl na jejich náhradu právo, účelně vynaložené náklady v této fázi řízení podle obsahu spisu nevznikly.

Proti touto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. prosince 2010
JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, v. r.
předsedkyně senátu