20 Cdo 3413/2006
Datum rozhodnutí: 29.03.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 3413/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné F. F., s.r.o., zastoupené advokátem, proti povinné M. F., pro 2 450,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 1 NcE 1097/2004, o dovolání povinné proti usnesení Okresního soudu v Blansku ze dne 29. 5. 2006, č.j. 1 NcE 1097/2004-24, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :


Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým okresní soud potvrdil příkaz k úhradě nákladů exekuce ze dne 22. 3. 2006, č.j. 37 Ex 9366/04-3, vydaný Mgr. P. K., soudním exekutorem, v němž soudní exekutor vyčíslil náklady exekuce nařízené usnesením okresního soudu ze dne 23. 6. 2004, č.j. 1 NcE 1097/2004-4.


Dovolání není přípustné.


Z ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), podle něhož je dovolání mimořádným opravným prostředkem proti pravomocným rozhodnutím odvolacího soudu, vyplývá, že jím nelze úspěšně napadnout rozhodnutí soudu prvního stupně. Proto také občanský soudní řád ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání takového dovolání .


Jelikož funkční nepříslušnost Nejvyššího soudu k projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení, které touto vadou trpí, podle ustanovení § 104 odst. 1 o.s.ř. zastavil (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 1999, sp. zn. 20 Cdo 1574/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 4, ročník 2000, pod poř. č. 45), aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení (§ 241b odst. 2 o.s.ř.).


O případných nákladech vzniklých oprávněné v dovolacím řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. března 2007


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu