20 Cdo 3391/2006
Datum rozhodnutí: 02.08.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 3391/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné T. O2 C. R., a. s., zastoupené advokátkou, proti povinnému P. S., pro 6.123,30 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 17 Nc 3759/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 4. 2006, č.j. 19 Co 54/2006-11, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Povinný napadl dovoláním výše uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 24. 3. 2005, č.j. 17 Nc 3759/2005-6, jímž okresní soud nařídil podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro východočeskou oblast, ze dne 4. 3. 2003, č.j. 153109/2003-636-III., k vydobytí pohledávky 6.123,30 Kč s 3 % úroky z prodlení od 17.2.2003 do zaplacení a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil JUDr. M. P., soudního exekutora.


Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 3. 2005 (čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb., dále jen o.s.ř. ).


Vzhledem k tomu, že oprávněná ke dni 1. 7. 2006 změnila název obchodní firmy z Č. T., a. s., na T. O2 C. R., a. s. označil ji Nejvyšší soud, jak je uvedeno v záhlaví.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 o.s.ř.).


Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen


a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 14. 9. 2006, č.j. 17 Nc 3759/2005-16, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně ho poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě.


Na výzvu, která mu byla doručena 2. 10. 2006, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou


(k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu z 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod č. 64) týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87


a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 2. srpna 2007


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu