20 Cdo 3385/2013
Datum rozhodnutí: 08.11.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 3385/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, identifikační číslo osoby 00005886, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 60, proti povinné J. K. , pro 206,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 43 EXE 4515/2011, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. února 2013, č. j. 9 Co 1667/2012-33, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 13. 8. 2012, č. j. 43 EXE 4515/2011-19, jímž okresní soud zamítl návrh povinné na zastavení exekuce k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 206,- Kč, nákladů předcházejícího řízení 985,- Kč a nákladů exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny. Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen o. s. ř. . Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy (aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení) dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 8. listopadu 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu