20 Cdo 3384/2006
Datum rozhodnutí: 19.07.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 3384/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně


JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné společnosti Z. I., s.r.o., proti povinnému A. V., pro 37.662,- Kč s přísl., vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 92 Nc 10329/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 11. 2005, č.j. 9 Co 1333/2005-36, takto:


Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil opravné usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 31. 5. 2005, č.j. 92 Nc 10329/2004-25, jímž bylo v záhlaví usnesení téhož soudu ze dne 16. 8. 2004, č.j. 92 Nc 10329/2004-11, opraveno jméno povinného tak, že správně zní A. V.


Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním.


Dovolání není přípustné.


Podle ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jako o.s.ř. ), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Jde-li o usnesení odvolacího soudu, upravují přípustnost dovolání ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř.


Podle ustanovení § 237 odst. 1 o.s.ř. dovolání není přípustné, neboť jím napadené usnesení není rozhodnutím ve věci samé (k pojmu věc sama srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 12. 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 10/1998 pod č. 61, příp. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 8. 1997, sp. zn. 2 Cdon 484/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 11/1997 pod č. 88).


Ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř. přípustnost dovolání nezakládají, protože usnesení, jímž bylo potvrzeno opravné usnesení soudu prvního stupně, v jejich taxativních výčtech není vyjmenováno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 10. 2002, sp. zn. 26 Co 1712/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 10/2002 pod


č. 196).


Nejvyšší soud proto dovolání aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatelů (§ 241b odst. 2 o.s.ř.) odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.).


O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. zákona č. 120/2001 Sb.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 19. července 2007


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu