20 Cdo 3382/2006
Datum rozhodnutí: 02.08.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 3382/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných a) L. O., b) n. D. O., zastoupené městem B. jako opatrovníkem, proti povinnému M. O., pro výživné, srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 23 E 215/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 24. 8. 2006, č.j. 31 Co 387/2006-35, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 20. 4. 2006, č.j. 23 E 215/2006-12, jímž okresní soud nařídil podle svého rozsudku ze dne 10. 4. 2003, č.j. 13 Nc 134/2003-29, k uspokojení přednostních pohledávek na výživném za období od 1. 8. 2005 do 30. 11. 2005 pro L. O. ve výši 6.000,- Kč a pro D. O. ve výši 4.000,- Kč výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů /dále jen o.s.ř. /).


Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen


a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 16. 10. 2006, č.j. 23 E 215/2006-51, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně ho poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.


Na výzvu, která mu byla doručena dne 18. 10. 2006, dovolatel nereagoval.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí


(§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).


Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněným však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 2. srpna 2007


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu