20 Cdo 3352/2006
Datum rozhodnutí: 09.08.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 3352/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně


JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné T. M. C. R., a. s., proti povinnému Ing. P. B., pro 23 261,10 Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 27 E 1/2003, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 2. 2005, č.j. 13 Co 747/2004-29, takto:


Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 2. 2005, č.j. 13 Co 747/2004-29, a usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 4. 5. 2004, č.j. 27 E 1/2003-13, se zrušují a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.


O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne


4. 5. 2004, č.j. 27 E 1/2003-13, kterým okresní soud zastavil podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. g) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí (nařízený usnesením téhož soudu ze dne 12. 3. 2003, č.j. 27 E 1/2003-9, podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 9. 2. 2001, č.j. 543261/2000-634 II. vyř.,


k vydobytí pohledávky 23 261,10 Kč s příslušenstvím). Odvolací soud přisvědčil soudu prvního stupně, že rozhodnutí, jehož výkon byl nařízen (§ 274 písm. f/ o.s.ř.), nabylo 6. 3. 2001 právní moci a 22. 3. 2001 se stalo vykonatelným. Protože rozhodnutí správního orgánu lze vykonat jen v tříleté preklusivní lhůtě uvedené v § 71 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení /správní řád/, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 71/1967 Sb. ), a jelikož tato lhůta uplynula dne 22. 3. 2004, aniž byl výkon realizován, není možné v něm pokračovat a je nezbytné výkon podle § 268 odst. 1 písm. g) o.s.ř. zastavit.


Rozhodnutí odvolacího soudu napadla oprávněná dovoláním, jímž namítá nesprávné právní posouzení věci (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.). Ustanovení § 71 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., upravujícího zánik možnosti právo vymoci výkonem rozhodnutí (nikoli tedy prekluzi práva), nemůže být v řízení o výkon rozhodnutí použito, jelikož vykonávané správní rozhodnutí přiznává právo soukromoprávní povahy vyplývající ze závazkového právního vztahu (právo na zaplacení telekomunikačních úhrad), jehož promlčecí doba je upravena zvláštním právním předpisem (§ 387 a násl. obch. zák.). Navrhla proto, aby dovolací soud (v souladu se svým dřívějším rozhodnutím ze dne 16. 2. 2005, týkajícím se obdobné věci vedené pod sp. zn. 31 Cdo 1966/2004) rozhodnutí soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Dovolání je ve smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. c), odst. 3, § 238a odst. 1 písm. d), odst. 2 o.s.ř. přípustné (a rovněž důvodné), protože odvolací soud své rozhodnutí vybudoval na dosud obecně přijímaném výkladu ustanovení § 71 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., jenž však byl v případech, o který jde i v dané věci radikálně změněn usnesením ze dne 16. 2. 2005, sp. zn. 31 Cdo 1966/2004, uveřejněným


v časopise Soudní judikatura 5/2005 pod č. 82. Velký senát Nejvyššího soudu


v citovaném rozhodnutí, na něž dovolací soud v plném rozsahu odkazuje, uzavřel, že při soudním výkonu rozhodnutí správního úřadu, kterým bylo oprávněnému přiznáno právo, jež podle příslušných hmotněprávních ustanovení podléhá promlčení, se ustanovení § 71 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb. nepoužije.


Za této situace nelze dovodit, že napadené rozhodnutí je správné, a proto je Nejvyšší soud, včetně rozhodnutí soudu prvního stupně, pro něž platí výše uvedené důvody obdobně, zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2, část věty za středníkem, odst. 3, věta druhá, o.s.ř.).


Právní názor dovolacího soudu je pro soudy nižších stupňů v dalším řízení závazný (§ 243d odst. 1, věta první, o.s.ř.).


O nákladech dovolacího řízení rozhodne soud v novém rozhodnutí ve věci


(§ 243d odst. 1, věta druhá, o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 9. srpna 2007


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu