20 Cdo 3290/2011
Datum rozhodnutí: 18.10.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 3290/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněných a) M. V. , a b) K. H. , proti povinné S. Š. , zastoupené JUDr. Bohumilem Šoltou, advokátem se sídlem v Přelouči, Jiráskova 699, pro 170.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 36 EXE 13165/2010, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 31. ledna 2011, č. j. 23 Co 623/2010 - 92, takto:

Dovolání se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Okresní soud v Pardubicích usnesením ze dne 31. 8. 2010, č. j. 36 EXE 13165/2010 - 36, nařídil podle vykonatelných rozhodnutí, a to rozsudku Okresního soudu v Pardubicích ze dne 30. 8. 1999, č. j. 8 C 84/93 - 172, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 2. 2001, č. j. 22 Co 125/2000 - 247, a usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 23. 3. 2001, č. j. 8 C 84/93 - 254, k uspokojení pohledávky oprávněného M. V. ve výši 70.000,- Kč s 3 % úrokem z prodlení od 3. 6. 1993 do 14. 7. 1994 a se 16 % úrokem z prodlení od 15. 7. 1994 do zaplacení a pro náklady předcházejícího řízení ve výši 31.145,- Kč, a dále k uspokojení pohledávky oprávněného K. H. ve výši 100.000,- Kč s 3 % úrokem z prodlení od 3. 6. 1993 do 14. 7. 1994 a se 16 % úrokem z prodlení od 15. 7. 1994 do zaplacení a pro náklady předcházejícího řízení ve výši 40.565,- Kč, exekuci na majetek povinného, a to postižením ideální poloviny objektu k bydlení č.p. 699, stojícího na pozemku stavební parcely č. 677 v k.ú. Přelouč, a ideální poloviny pozemku stavební parcely č. 677 v k.ú. Přelouč, vše zapsané na listu vlastnictví č. 216 vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, pro obec a k.ú. Přelouč (výrok I.). Dále uložil povinnému uhradit náklady exekuce (výrok II.) a současně pověřil provedením exekuce soudní exekutorku JUDr. Marcelu Dvořáčkovou, Exekutorský úřad Hradec Králové.

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích k odvolání povinné usnesením ze dne 31. 1. 2011, č. j. 23 Co 623/2010 - 92, usnesení soudu prvního stupně potvrdil s tím, že výrok I. napadeného usnesení správně zní takto: Soud nařizuje dle rozsudku Okresního soudu v Pardubicích ze dne 30. 8. 1999, č. j. 8 C 84/93 - 172 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 2. 2001, č. j. 22 Co 125/2000 247, a dle usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 23. 3. 2001, č. j. 8 C 84/93 - 254, k uspokojení pohledávky oprávněného M. V. ve výši 70.000,- Kč s 3 % z prodlení jdoucím z této částky od 3. 6. 1993, do 14. 7. 1994 a se 16 % úrokem z prodlení jdoucím z této částky od 15. 7. 1994 do zaplacení a pro náklady předcházejícího řízení ve výši 31.145,- Kč, k uspokojení pohledávky oprávněného K. H. ve výši 100.000,- Kč s 3 % úrokem z prodlení jdoucím od 3. 6. 1993 do 14. 7. 1994 a se 16 % úrokem z prodlení jdoucím z této částky od 15. 7. 1994 do zaplacení a pro náklady předcházejícího řízení ve výši 40.565,- Kč, a dle rozsudku Okresního soudu v Pardubicích ze dne 18. 7. 2007, č. j. 11 C 173/2005 - 304, exekuci na majetek povinné, a to postižením ideální poloviny objektu k bydlení č.p. 699, stojícího na pozemku stavební parcely č. 677 v k.ú. Přelouč a ideální poloviny pozemku stavební parcely č. 677 v k.ú. Přelouč, vše zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 216 vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice pro obec a katastrální území Přelouč .

Usnesení odvolacího soudu napadla povinná dovoláním, v němž se domáhala, aby dovolací soud usnesení odvolacího soudu zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu, případně soudu prvního stupně, k dalšímu řízení.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12., části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 31. ledna 2011, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (v exekučních věcech) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 18. října 2011
JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu