20 Cdo 3285/2008
Datum rozhodnutí: 27.01.2009
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 3285/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně

JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci péče o nezletilého S. Č., syna A. Č., a otce S. Č., vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 0P 83/2005, o dovolání otce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 10. 1. 2008, č. j. 12 Co 1247/2007-146, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Otec nezletilého napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení ze dne 22. 11. 2007, č. j. 0P 83/2005-141, kterým okresní soud pro neodstranění vad bránících v pokračování řízení odmítl jeho návrh na zahájení řízení.

Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatel byl právnicky vzdělán, soud jej usnesením ze dne 9. 4. 2008, č.j. 0P 83/2005-152, doručeným dne 14. 4. 2008, a opakovaně usnesením ze dne 2. 7. 2008, č.j. 0P 83/2005-157, doručeným dne 9. 7. 2008, vyzval, aby si vždy ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň jej poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Stejně tak jej soud poučil o možnosti požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů. Na žádnou z výzev však dovolatel nereagoval a vytčený nedostatek neodstranil.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno. Žádnému z účastníků řízení, jež by měli na náhradu nákladů řízení právo, však v tomto stádiu řízení žádné nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. ledna 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu