20 Cdo 3279/2006
Datum rozhodnutí: 25.07.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 3279/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného nezletilého L. V., zastoupeného matkou L. H., proti povinnému M. V., pro 3.900,- Kč, srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 23 E 338/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2006, č. j. 22 Co 367/2006-12, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 28. 3. 2006, č. j. 23 E 338/2006-4, jímž okresní soud nařídil podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 22. 11. 2005, č. j. 25 Co 472/2005-113, výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného k uspokojení pohledávky oprávněného na dlužném výživném za dobu od 17. 4. 2004 do 17. 7. 2004 v částce 3.900,- Kč.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů /dále též jen o. s. ř. /).


Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 4. 9. 2006, č. j. 23 E 338/2006-18, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně ho poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.


Výzvě, která mu byla doručena 8. 9. 2006, dovolatel nevyhověl.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o. s. ř.).


Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. července 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu