20 Cdo 3274/2013
Datum rozhodnutí: 13.11.2013
Dotčené předpisy: § 241b odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 3274/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného R. J. , zastoupeného opatrovníkem městem Blansko, proti povinnému SEDLAK Reality, s. r. o. , se sídlem v Olomoučanech 300, identifikační číslo osoby 63469693, zastoupenému JUDr. Marií Karasovou, advokátkou se sídlem v Brně, Úvoz 39, pro nepeněžité plnění, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 90 EXE 1122/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 5. 2013, č. j. 12 Co 378/2012-49, takto:

Dovolání se odmítá .

O d ů v o d n ě n í:
Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení z 12. 4. 2011, č. j. 90 EXE 1122/2011-6, kterým okresní soud nařídil exekuci na majetek povinného k vymožení povinnosti zdržet se jakéhokoli nakládání s blíže specifikovanými nemovitostmi v obci B., k. ú. K., zejména pronajímání těchto nemovitostí třetím osobám, a dále k vymožení nákladů exekuce, jejichž výše bude určena exekutorem, a provedením exekuce pověřil JUDr. Roberta Pazáka.

Povinný v dovolání, jehož přípustnost opírá o § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., namítá, že vydaný exekuční příkaz je nadbytečný, jelikož nemožnost nakládání s nemovitostí je již dostatečně vyjádřena podanou žalobou o určení vlastnického práva k nemovitosti a předběžným opatřením, a je evidentním předjímáním rozsudku ve věci podané žaloby na určení vlastnického práva k žalované nemovitosti. Postupem soudu však bylo povinnému znemožněno nakládat s veškerými jeho nemovitostmi a čerpat jakékoli úvěry nutné k podnikání.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., dále jen o. s. ř. ).

Podle § 241a odst. 1 o. s. ř. dovolání lze podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Podle § 241a odst. 2 o. s. ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle § 241a odst. 3 o. s. ř. důvod dovolání se vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení.

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Podle § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání podané proti rozhodnutí odvolacího soudu, které není přípustné nebo které trpí vadami, jež nebyly ve lhůtě (§ 241b odst. 3) odstraněny a pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, dovolací soud odmítne. Usnesení o tom dovolací soud vydá do 6 měsíců ode dne, kdy mu věc byla předložena (§ 241b).

Povinný ve svém dovolání neuvádí, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, jak vyžaduje § 241a odst. 2 o. s. ř., ani nevymezuje žádný dovolací důvod ve smyslu § 241a odst. 3 o. s. ř. Protože dovolání trpí vadami, pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat, Nejvyšší soud postupoval podle § 243c odst. 1 o. s. ř. a odvolání odmítl. Rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. listopadu 2013
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu