20 Cdo 3270/2006
Datum rozhodnutí: 19.07.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 3270/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně


JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného D. p. hl. m. P., a. s., proti povinnému


R. J., pro 208,- Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 31 E 130/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 12. 2005, č.j. 27 Co 604/2005-29, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Povinný je povinen do tří dnů od právní moci usnesení zaplatit oprávněnému na náhradě nákladů dovolacího řízení 530,- Kč k rukám advokáta.


O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení ze dne 9. 3. 2004, č.j. 31 E 130/2004-3 (kterým okresní soud nařídil výkon rozhodnutí), podal povinný dovolání.


Oprávněný se ve svém vyjádření k dovolání ztotožnil se závěrem odvolacího soudu a navrhl, aby dovolací soud dovolání zamítl.


Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný byl právnicky vzdělán, soud jej usnesením ze dne 21. 2. 2006, č.j. 31 E 130/2004-33, doručeným mu 21. 3. 2006, vyzval, aby si ve lhůtě 20 dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň jej poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatel si však přes opakovanou výzvu advokáta nezvolil, ani nepožádal o jeho ustanovení.


Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), není-li stanoveno jinak (§ 241 odst. 2, 3 o.s.ř.), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. musí být dovolání sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne


27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.


Protože dovolací řízení bylo zastaveno, vzniklo oprávněnému podle ustanovení § 146 odst. 2, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5, věty první, o.s.ř. právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení; ty spočívají v částce 380,- Kč, představující odměnu za zastoupení advokátem (§ 1 odst. 1, § 2 odst. 1, § 3 odst. 1 bod 1., § 10 odst. 3, § 12 odst. 1 písm. a/ bod 1., § 14 odst. 1 a § 15 vyhlášky č. 484/2000 Sb.), a v částce 150,- Kč představující paušální náhradu podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 19. července 2007


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu