20 Cdo 3258/2013
Datum rozhodnutí: 13.11.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 238 odst. 1 písm. a) o. s. ř.20 Cdo 3258/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné STARLIFE s. r. o. , se sídlem v Hostivicích, Husovo náměstí 1702, zastoupené JUDr. Pavlem Truxou, advokátem se sídlem v Rokycanech, Josefa Knihy 177, proti povinné L. S. , pro 20.158,- Kč s příslušenstvím a smluvní pokutu, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 3EXE 500/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, ze dne 25. 4. 2013, č. j. 58Co 129/2013-37, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v záhlaví označeným rozhodnutím odmítl odvolání povinné proti usnesení Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 30. 11. 2012, č. j. 3EXE 500/2012-11, jímž byla nařízena exekuce na majetek povinné k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 20.158,- Kč, pro úroky z prodlení a smluvní pokutu, náklady předcházejícího řízení ve výši 12.830,- Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny.

Povinná napadla usnesení krajského soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále jen o. s. ř. ).

Dovolání není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.), a zároveň proti usnesení, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř. (§ 238 odst. 1 písm. f/ o. s. ř.). Přípustnost dovolání nezakládá ani nesprávné poučení odvolacího soudu, že dovolání je přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.), aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. listopadu 2013
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu