20 Cdo 3255/2009
Datum rozhodnutí: 23.09.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 3255/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné AB C. a. s., proti povinné N. Š., pro 108.549,22 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 22 Nc 5010/2008, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. února 2009, č. j. 23 Co 92/2009-26, takto:


Dovolací řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. 2. 2009, č. j. 23 Co 92/2009-26, pokud jím bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Nymburce ze dne 5. 1. 2009, č. j. 22 Nc 5010/2008-20, ve výrocích o zamítnutí návrhů na zastavení exekuce, se zastavuje; jinak se dovolání odmítá.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Krajský soud v záhlaví uvedeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 5. 1. 2009,


č. j. 22 Nc 5010/2008 - 20, jímž okresní soud zamítl návrhy povinné na zastavení exekuce, doručené soudu dne 11. 11. 2008 a dne 1. 12. 2008, a na odklad exekuce, doručený soudu dne 11. 11. 2008. Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že nebyl naplněn žádný ze zákonných důvodů k zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. a) až h) o. s. ř. ani pro její odklad podle § 266 odst. 1 o. s. ř.


Rozhodnutí odvolacího soudu napadla povinná dovoláním, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem, a ani netvrdila, že by měla právnické vzdělání, přičemž dovolání nesplňovalo náležitosti uvedené v § 241a odst. 1 o. s. ř.


Usnesením soudu prvního stupně ze dne 15. 6. 2009, č. j. 22 Nc 5010/2008-36, byla povinná vyzvána, aby si pro podání dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. 2. 2009, č. j. 23 Co 92/2009-26, zvolila zástupcem advokáta a aby tento již učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním, popř. aby sdělil soudu, že se s dovolatelkou učiněným podáním ztotožňuje, a současně byla poučena o tom, že nebude-li do 15ti dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví . Toto usnesení bylo povinné doručeno dne 29. 6. 2009, na výzvu okresního soudu však nereagovala.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.


Vzhledem k tomu, že dovolatelka podala dovolání proti výrokům usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně v zamítavých výrocích o návrzích na zastavení exekuce, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem a aniž doložila, že má právnické vzdělání, nebyl nedostatek podmínky dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ani přes poučení soudu odstraněn. Nejvyšší soud proto dovolací řízení o dovolání proti těmto výrokům usnesení odvolacího soudu podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.


Protože dovolání proti výroku usnesení odvolacího soudu, jímž byl potvrzen výrok usnesení soudu prvního stupně o zamítnutí návrhu na odklad exekuce, není podle § 236 až § 239 o. s. ř., ve znění účinném do 30. 6. 2009, přípustné (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2004, sp. zn. 20 Cdo 1520/2003, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 12/2004 pod č. 233, ze dne 4. 6. 2009, sp. zn. 20 Cdo 4447/2008), Nejvyšší soud je podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl; skutečnost, že dovolatelka není zastoupena advokátem, není v uvedeném rozsahu důvodem pro zastavení dovolacího řízení pro nedostatek jeho podmínky (srov. § 241b odst. 2 věta za středníkem o. s. ř.).


O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. září 2009


JUDr. Olga Puškinová, v. r.


předsedkyně senátu