20 Cdo 3244/2010
Datum rozhodnutí: 15.03.2011
Dotčené předpisy: § 57 odst. 3 o. s. ř., § 57 odst. 2 o. s. ř., § 240 odst. 1 o. s. ř.
20 Cdo 3244/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně
JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného V. H., zastoupeného Mgr. Pavlem Panoškou, advokátem se sídlem v Plzni, Na Roudné 18, proti povinným 1/ J. B., a 2/ M. B. , za účasti vydražitele P. V., a JUDr. Dalimila Miky, soudního exekutora Exekutorského úřadu Klatovy, Rybníčky 59, pro 1,200.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 15 Nc 3679/2008, o dovolání povinného 1/ proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 11. 2009, č. j. 15 Co 471/2009-60, takto:

Dovolání se odmítá.
Odůvodnění:
V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky ze dne 10. 3. 2009, č. j. 120 EX 3748/08-91, kterým byl udělen příklep vydražiteli P. V. za nejvyšší podání 1,866.700,- Kč za nemovitosti ve společném jmění povinných v katastrálním území Luby, okres Klatovy, a to budovu č. p. 26 objekt bydlení na stavební parcele č. 66/1 a pozemky St. č. 66/1 a St. č. 421/3. Krajský soud po zjištění, že rozhodnutí o určení ceny nemovitostí a dražební vyhláška jsou v právní moci a jsou závazná, uvedl, že výslednou cenu nemovitostí i výši nejnižšího podání již nelze zpochybnit; nezjistil ani, že by v průběhu řízení došlo k vadám uvedeným v § 336k odst. 3 o. s. ř., jež jedině mohou být důvodem pro neudělení příklepu; takové vady ostatně ani povinní v odvolání nevytýkali.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadli oba povinní dovoláním, přičemž o dovolání povinné 2/ rozhodl usnesením ze dne 31. 3. 2010, č. j. 15 Nc 3679/2008-73, okresní soud, který je pro opožděnost odmítl.

Dovolání povinného 1/ je také opožděné.

Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, popřípadě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 1 věta první, odst. 2 věta druhá zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o. s. ř. ). Lhůta k podání dovolání je lhůtou procesní a zákonnou, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2 věta první o. s. ř.). Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2 věty první a druhé o. s. ř. končí běh lhůty k podání dovolání uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (jíž je zde doručení napadeného rozhodnutí), a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce; připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o. s. ř.).
V projednávané věci byl stejnopis písemného vyhotovení usnesení odvolacího soudu, obsahující správné poučení o lhůtě k dovolání, zasílán do vlastních rukou a povinnému 1/ v souladu s § 49 odst. 4 o. s. ř. ve znění od 1. 7. 2009 doručen marným uplynutím lhůty k uložení na poště dne 4. 1. 2010 (tj. nejblíže následující pracovní den, neboť poslední den desetidenní lhůty připadl na sobotu 2. 1. 2010).

Dovolání odevzdal povinný k doručení soudu prvního stupně na poště v Plzni dne 5. 3. 2010. Posledním dnem lhůty, v níž mohl povinný dovolání učinit u soudu, popřípadě podat k přepravě orgánu, který má povinnost je doručit, však byl čtvrtek 4. 3. 2010; dovolání tedy bylo podáno po uplynutí lhůty stanovené v § 240 odst. 1, větě první o. s. ř.

Nejvyšší soud proto dovolání povinného 1/ jako opožděné odmítl (§ 243b odst. 5 věta první, § 218a o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. března 2011

JUDr. Miroslava Jirmanová,v. r.
předsedkyně senátu