20 Cdo 3237/2012
Datum rozhodnutí: 27.11.2012
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
20 Cdo 3237/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. , identifikační číslo osoby 00005886, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, adresa pro doručování Ječná 39a, Praha 2, proti povinnému P. Š. , pro 208,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 151Nc 3425/2009, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze z 14. listopadu 2011, č. j. 25Co 437/2011-52 takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž městský soud potvrdil usnesení ze 4. srpna 2011, č. j. 151Nc 3425/2009-43, kterým obvodní soud nařídil exekuci, podal povinný dovolání.

Jelikož dovolání mělo nedostatky, spočívající v absenci náležitostí dovolání podle § 241a odst. 1 o. s. ř. a nebylo ani sepsáno advokátem , soud dovolatele usnesením z 12. ledna 2012 (na č. l. 67), doručeným mu 18. ledna téhož roku, vyzval, aby ve lhůtě 14 dnů od doručení usnesení nedostatky podání odstranil a zvolil si zástupcem advokáta, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání. Zároveň jej poučil, že nevyhoví-li výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel však vytčené nedostatky neodstranil ani poté, co mu obvodní soud neustanovil pro dovolací řízení zástupce z řad advokátů.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o. s. ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu z 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod poř. č. 64), je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 27. listopadu 2012 JUDr. Vladimír Mikušek, v. r. předseda senátu