20 Cdo 3234/2010
Datum rozhodnutí: 22.09.2010
Dotčené předpisy: § 140 odst. 2 předpisu č. 140/1961Sb. ve znění do 31.12.2009, § 143 předpisu č. 140/1961Sb. ve znění do 31.12.2009, § 135 odst. 1 o. s. ř., § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř.
20 Cdo 3234/2010


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného Města Jílové u Prahy , se sídlem Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 194, IČ 00241326, zastoupeného JUDr. Mgr. Martinou Jinochovou, advokátkou se sídlem v Praze 10, Petrohradská 390, proti povinnému S. B. , zastoupenému JUDr. Hanou Udatnou, advokátkou se sídlem v Praze 10, Černokostelecká 856/33, o vyklizení bytu se zajištění bytové náhrady, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 13 Nc 6099/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 6. ledna 2010, č. j. 30 Co 447/2009 - 52, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Okresní soud Praha - západ usnesením ze dne 19. 5. 2009, č. j. 13 Nc 6099/2009 - 14, nařídil podle vykonatelného rozsudku téhož soudu ze dne 5. 6. 1990, č. j. 4 C 136/90 - 10, exekuci vyklizením bytu do bytu náhradního (ve výroku tohoto usnesení označeného), jejímž provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Marcela Smékala, Exekutorský úřad Praha - východ.


Krajský soud v Praze poté usnesením ze dne 6. 1. 2010, č. j. 30 Co 447/2009 - 52, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, v němž namítá, že přidělený byt není odpovídající bytovou náhradou, a navrhuje, aby dovolací soud usnesení odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 6. ledna 2010, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. září 2010

JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu