20 Cdo 3232/2009
Datum rozhodnutí: 18.08.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 3232/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné E. P. s.r.o., proti povinnému: P. H., pro částku 150.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 16 Nc 6920/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. ledna 2009, č.j. 29 Co 31/2009 - 9, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Okresní soud v Mělníku usnesením ze dne 30. 10. 2008, č. j. 16 Nc 6920/2008 - 3, nařídil exekuci na majetek povinného a provedením exekuce pověřil soudního exekutora JUDr. A. D.


K odvolání povinného Krajský soud v Praze usnesením ze dne 26. 1. 2009, č. j. 29 Co 31/2009 - 9, usnesení okresního soudu potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti tomuto usnesení podal povinný dovolání, aniž by byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.


Usnesením soudu prvního stupně ze dne 11. 5. 2009, č. j. 16 Nc 6920/2008 - 16, byl dovolatel vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a současně byl poučen o tom, že nebude-li výzva splněna do 20 dnů ode doručení tohoto usnesení, bude dovolací řízení zastaveno. Přestože citované usnesení bylo povinnému doručeno do vlastních rukou dne 21. 5. 2009, dosud výzvě okresního soudu nevyhověl a ani netvrdil, že by měl právnické vzdělání. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. srpna 2009

JUDr. Olga P u š k i n o v á , v. r.


předsedkyně senátu