20 Cdo 323/2017
Datum rozhodnutí: 01.03.2017
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění od 01.01.2014
20 Cdo 323/2017

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněné Š. N. , zastoupené JUDr. Václavem Krondlem, advokátem se sídlem v Karlových Varech, Jiráskova č. 1343/2, proti povinnému T. H. , zastoupenému Mgr. MUDr. Pavlem Strejcem, advokátem se sídlem v Sokolově, 5. května č. 655, pro náklady oprávněné, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 27 EXE 2004/2015, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 6. října 2016, č. j. 64 Co 286/2016-109, takto:

I. Dovolání oprávněné se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud České republiky dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 6. října 2016, č. j. 64 Co 286/2016-109, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč. V posuzované věci sice byl soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1 (dále jen soudní exekutor ), pověřením ze dne 29. října 2015, č. j. 27 EXE 2004/2015-63, pověřen vedením exekuce k vymáhání pohledávky ve výši 240 000 Kč podle vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. dubna 2015, č. j. 6 To 90/2015-788, usnesením soudního exekutora ze dne 14. prosince 2015, č. j. 99 EX 4553/15-29, však exekuce byla pro částku 240 000 Kč částečně zastavena s tím, že bude nadále vedena již jen pro náklady oprávněné, které ovšem nepřevyšují částku 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.]. Dovolání proto není přípustné.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. 3. 2017

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu