20 Cdo 3218/2006
Datum rozhodnutí: 19.07.2007
Dotčené předpisy:20 Cdo 3218/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobce J. H. , zastoupeného Mgr. Ondřejem Šimánkem, advokátem se sídlem v Milevsku, Masarykova 186, proti žalované Všeobecné zdravotní pojišťovně , se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, územní pracoviště Písek, nábřeží 1. máje 2518, o vyloučení věci z výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 7 C 121/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4. 5. 2006, č. j. 6 Co 827/2006-44, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :
V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil rozsudek ze dne 30. 11. 2005, č.j. 7 C 121/2005-26, jímž okresní soud zamítl žalobu na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí (nařízeného usnesením téhož soudu ze dne 26. 11. 2004, č.j. 11 E 969/2004-23).

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním.


Dovolání je opožděné.

Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, popřípadě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 1, věta první, odst. 2, věta druhá, o.s.ř.). Lhůta k podání dovolání je lhůtou procesní a zákonnou, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2, věta první, o.s.ř.). Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2, věty první a druhé, o.s.ř. končí běh lhůty k podání dovolání uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce; připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

V projednávané věci byl stejnopis písemného vyhotovení rozsudku odvolacího soudu obsahující správné poučení o tom, že dovolání není přípustné, ledaže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam pro žalobce uložen na poště dne 29. 5. 2006; jelikož písemnost nebyla do deseti dnů od uložení vyzvednuta, považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty, tedy dne 8. 6. 2006 (§ 50c odst. 4 o.s.ř., ve znění od 1. 1. 2005). Dovolání bylo odevzdáno na poště k doručení Okresnímu soudu v Písku (jako soudu prvního stupně) dne 11. 8. 2006 (zásilka R 016677).

Posledním dnem lhůty, v níž mohl žalobce dovolání učinit u soudu, popřípadě podat k přepravě orgánu, který má povinnost je doručit, byla středa 9. 8. 2006; dovolání však bylo podáno po uplynutí lhůty stanovené v § 240 odst. 1, větě první, o.s.ř.

Nejvyšší soud proto dovolání jako opožděné odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218a o.s.ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř.; žalované však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. července 2007

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á předsedkyně senátu