20 Cdo 321/2017
Datum rozhodnutí: 20.02.2017
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 321/2017
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného Statutárního města Přerov , se sídlem v Přerově, Bratrská 709/34, identifikační číslo osoby 00301825, proti povinnému P. D. , pro 300 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 28 EXE 642/2014, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 27. 10. 2016, č. j. 40 Co 441/2016-109, takto:

Dovolání se odmítá.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 20. 7. 2016, č. j. 28 EXE 642/2014-101, kterým Okresní soud v Přerově zamítl návrh povinného na úplné zastavení exekuce ze dne 7. 3. 2016, a doplněný podáními povinného ze dnů 18. 4. 2016 a 20. 5. 2016.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu podáním nazvaným jako protest proti usnesení krajského soudu, jež je podle obsahu (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) dovoláním proti usnesení odvolacího soudu. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (dále jen o. s. ř. ).

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti výroku usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (§ 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl, aniž se zabýval splněním podmínky povinného zastoupení dovolatele podle § 241 o. s. ř. (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. února 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu