20 Cdo 321/2009
Datum rozhodnutí: 14.05.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 321/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné P. C. C., a. s., zastoupené advokátem, proti povinnému M. M., pro 9.715,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. Nc 2715/2002, o dovolání dcery povinného H. B., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 26. 6. 2008, č. j. 18 Co 223/2008-51, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Shora označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení soudního exekutora Mgr. M. T. ze dne 15. 11. 2007, sp. zn. 2 EX 4557/02, jímž soudní exekutor rozhodl o procesním nástupnictví zemřelého povinného podle § 107 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), tak, že na místo M. M., vstupují do řízení povinní J. M., J. S., M. M. a H. B.


Rozhodnutí odvolacího soudu napadla H. B. dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatelka byla právnicky vzdělána. Proto ji soud usnesením ze dne 10. 11. 2008, doručeným jí dne 10. 12. 2008, vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň ji poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatelka na výzvu soudu nereagovala a vytčený nedostatek neodstranila.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje. Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 14. května 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu