20 Cdo 3209/2006
Datum rozhodnutí: 18.01.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 3209/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné JUDr. M. U., správkyně konkurzní podstaty úpadce VT- E., s.r.o., proti povinnému V. P., pro 77.655, 90 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. Nc 4026/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 1. 2004, č.j. 11 Co 801/2003-37, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Proti usnesení, kterým odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil exekuci a jejím provedením pověřil JUDr. J. P., soudního exekutora, podal povinný dovolání.


Jelikož nebyl zastoupen, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 24. 6. 2004, č.j. Nc 4026/2001-46, doručeným dne 6. 10. 2004, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné (jím sepsané) dovolání; jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel byl též poučen o možnosti požádat o ustanovení advokáta podle § 30 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ). Následná žádost povinného o ustanovení advokáta byla zamítnuta usnesením Okresního soudu v Chomutově ze dne 21. 3. 2006, č.j. 50 Nc 4026/2001-49. Usnesení nabylo právní moci dne 10. 10. 2006. Dovolatel vytčený nedostatek neodstranil.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o.s.ř., plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.


Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.


Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatel navzdory takovému opatření ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 18. ledna 2007


JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v.r.


předsedkyně senátu