20 Cdo 3196/2013
Datum rozhodnutí: 31.10.2013
Dotčené předpisy: § 2388 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 3196/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144/1, identifikační číslo osoby 64949681, proti povinnému P. K. , zastoupenému JUDr. Romanem Markuzy, advokátem se sídlem v Praze 5, U Kavalírky 250/6, pro 11.292,20 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 68 EXE 134/2012, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. února 2013, č. j. 11 Co 536/2012, 11 Co 74/2013-59, takto:

Dovolání se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení z 26. 1. 2012, č.j. 68EXE 134/2012-19, ve spojení s usnesením z 14. 4. 2012, č.j. 68EXE 134/2012-28, jímž obvodní soud nařídil exekuci k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 11.292,20 Kč s vyčíslenými úroky z prodlení, nákladů exekuce a oprávněného, které budou v průběhu řízení stanoveny. Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen o. s. ř. . Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 31. října 2013

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , Ph.D. předsedkyně senátu