20 Cdo 3175/2013
Datum rozhodnutí: 08.11.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 3175/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, identifikační číslo osoby 00005886, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 60, adresa pro doručování: Praha 2, Ječná 39a, proti povinné H. V. , pro 206,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 EXE 215/2011, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. února 2013, č. j. 28 Co 69/2013-25, takto:

Dovolání se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 14. 10. 2011, č. j. 33 EXE 215/2011-9, jímž obvodní soud nařídil exekuci na majetek povinné k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 206,- Kč, nákladů předcházejícího řízení 1.495,- Kč, nákladů exekuce a nákladů oprávněného, které budou určeny v příkazu k úhradě nákladů exekuce. Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen o. s. ř. . Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy (aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení) dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 8. listopadu 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu