20 Cdo 3158/2008
Datum rozhodnutí: 18.12.2008
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 3158/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Petra Šabaty ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky M. ú. v K. n. O., proti povinné J. Ž., pro 3.500,- Kč, srážkami z důchodu, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. E 596/2003, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. 8. 2004, č. j. 24 Co 334/2004-61, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud (mimo jiné) potvrdil výrok I. usnesení ze dne 22. 9. 2003, č. j. E 596/2003-15, jímž okresní soud nařídil podle rozhodnutí Okresního úřadu R. n. K., referátu životního prostředí, ze dne 28. 1. 2002, k uspokojení pohledávky 3.500,- Kč výkon rozhodnutí srážkami z důchodu, který přísluší povinné od Č. s. s. z. v P.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadla povinná dovoláním, které hodnoceno podle obsahu směřuje proti shora uvedenému potvrzujícímu výroku, a současně požádala o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů pro podání dovolání.

Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 3. 2005 (čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb., dále jen o.s.ř. ).

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 o.s.ř.).

Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.

Soud prvního stupně proto poté, co její návrh na ustanovení advokáta usnesením ze dne 9. 1. 2008, č.j. E 596/2003-98, potvrzeným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. 3. 2008, č.j. 24 Co 59/2008-104, zamítl, dovolatelku usnesením ze dne 14. 4. 2008, č. j. E 596/2003-107, vyzval, aby si ve lhůtě do 9. 6. 2008 zvolila zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání.

Na výzvu, která jí byla doručena 18. 4. 2008, dovolatelka nereagovala, nedostatek povinného zastoupení neodstranila.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádná z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2008JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu