20 Cdo 3156/2009
Datum rozhodnutí: 18.08.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 3156/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné Z. p. m. v. Č. r., proti povinnému B. J., pro 3.918,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 73 Nc 9404/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19. ledna 2009, č.j. 15 Co 3/2009 - 27, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Shora označeným usnesením krajský soud odmítl podle § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ), odvolání proti usnesení Okresního soudu Plzeň-město ze dne 27. 8. 2008, č. j. 73 Nc 9404/2008 - 6, kterým nařídil exekuci na majetek povinného pro částku 3.918,- Kč s příslušenstvím, včetně nákladů exekuce a nákladů oprávněného určených v příkazu exekutora, a jejím provedením pověřil soudního exekutora Mgr. M. T.


Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný byl právnicky vzdělán. Okresní soud jej proto usnesením ze dne 5. 5. 2009, č. j. 73 Nc 9404/2008 - 34, vyzval, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň jej poučil, že nevyhoví-li výzvě, dovolací soud řízení zastaví.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení zastavuje pro neodstranění tohoto nedostatku - vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. srpna 2009

JUDr. Olga P u š k i n o v á , v. r.


předsedkyně senátu