20 Cdo 3148/2013
Datum rozhodnutí: 26.11.2013
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 3148/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné RCI Financial Services, s.r.o. , se sídlem v Praze 4, Michli, Želetavská 1525/1, identifikační číslo osoby 257 22 328, zastoupené Mgr. Petrem Šabatkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 823/33, proti povinné E. H. , pro 63.929,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 27 EXE 3600/2012, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 21. května 2013, č. j. 36 Co 87/2013 - 30, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 21. května 2013, č. j. 36 Co 87/2013 - 30, není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (srov. zejména usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 10. července 2013, sp. zn. 31 Cdo 958/2012, v němž Nejvyšší soud dospěl k závěru, že je třeba se odchýlit od závěru vysloveného v rozhodnutích ze dne 22. září 2005, sp. zn. 20 Cdo 2857/2008, a ze dne 31. srpna 2010, sp. zn. 20 Cdo 3284/2008, publikovaného pod číslem 83/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, že jiná situace by nastala v případě, že by rozhodčí smlouva uzavřena byla, byť neplatně. V takovém případě by pravomoc rozhodce k vydání rozhodčího nálezu založena byla; obrana žalovaného by spočívala v podání žaloby na zrušení rozhodčího nálezu , a v němž přijal závěr, že nevydal-li rozhodčí nález rozhodce, jehož výběr se uskutečnil podle transparentních pravidel, resp. byl-li rozhodce určen právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, a nemůže-li být akceptovatelný ani výsledek tohoto rozhodování, pak tento rozhodčí nález není způsobilým exekučním titulem ve smyslu § 40 odst. 1 písm. c) exekučního řádu, podle něhož by mohla být nařízena exekuce, jelikož rozhodce určený na základě absolutně neplatné rozhodčí doložky (§ 39 obč. zák.) neměl k vydání rozhodčího nálezu podle zákona o rozhodčím řízení pravomoc. Byla-li již exekuce v takovém případě přesto nařízena, resp. zjistí-li soud (dodatečně) nedostatek pravomoci orgánu, který exekuční titul vydal, je třeba exekuci v každém jejím stádiu pro nepřípustnost podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. zastavit, když zákon o rozhodčím řízení nevylučuje, aby otázka (nedostatku) pravomoci rozhodce byla zkoumána i v exekučním řízení (přičemž podle judikatury Nejvyššího soudu - srov. usnesení tohoto soudu ze dne 28. července 2011, sp. zn. 20 Cdo 2227/2011 - takový závěr platí i bez zřetele k tomu, že povinný v rozhodčím řízení neexistenci rozhodčí smlouvy nenamítal) ; dále srov. např. též rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna 2013, sp. zn. 20 Cdo 999/2013, ze dne 26. září 2013, sp. zn. 20 Cdo 653/2013, ze dne 27. srpna 2013, sp. zn. 20 Cdo 3755/2012, či ze dne 31. října 2013, sp. zn. 20 Cdo 2568/2013) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud proto dovolání oprávněné proti usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. listopadu 2013
JUDr. Olga Puškinová předsedkyně senátu