20 Cdo 3147/2006
Datum rozhodnutí: 25.07.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 3147/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných a) Mgr. S. Š., b) S. Š., zastoupených advokátem, proti povinným 1) MVDr. M. Ž., 2) V. Ž., pro 4.500,- Kč s příslušenstvím, srážkami z příjmu, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 23 E 334/2005, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. 1. 2006, č. j. 26 Co 575/2005-23, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinní napadli dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 18. 7. 2005, č. j. 23 E 334/2005-11, jímž okresní soud nařídil podle svého rozsudku ze dne 4. 12. 2001, č. j. 9 C 1033/2001-50, k uspokojení pohledávky oprávněných ve výši 4.500,- Kč s příslušenstvím výkon rozhodnutí srážkami z příjmu, na který mají povinní nárok vůči České správě sociálního zabezpečení, se sídlem v P., Křížová 25.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů /dále též jen o. s. ř. /).


Při podání dovolání nebyli povinní zákonem stanoveným způsobem zastoupeni a z obsahu spisu nevyplývá, že by měli právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 21. 2. 2006, č. j. 23 E 334/2005-28, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolili zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podali řádné dovolání; současně je poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě.


Dovolatelé podáním ze dne 14. 3. 2006 požádali o ustanovení advokáta. Soud prvního stupně usnesením ze dne 7. 6. 2006, č. j. 23 E 334/2005-37, potvrzeným k odvolání povinných usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 30. 8. 2006, č. j. 26 Co 415/2006-44, jejich žádost zamítl.


Nedostatek povinného zastoupení dovolatelů nebyl do dnešního dne odstraněn.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o. s. ř.).


Dovolatelé z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněným však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. července 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu