20 Cdo 3144/2006
Datum rozhodnutí: 28.03.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 3144/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného I. A., proti povinné A. H., pro 4. 761,90 Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. E 1411/2000, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. 4. 2006, č.j. 25 Co 114/2006-141, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Shora uvedeným rozhodnutím krajský soud odmítl odvolání povinné do usnesení ze dne 4. 1. 2006, č.j. 23 E 1411/2000-136 (spis je nadále veden pod sp. zn. E 1411/2000), jímž Okresní soud v Jičíně k návrhu oprávněného zastavil výkon rozhodnutí, jako odvolání podané neoprávněnou osobou.


Proti shora uvedenému usnesení krajského soudu podala povinná dovolání.


Dovolání je opožděné.


Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, popřípadě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 1, věta první, odst. 2, věta druhá, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ). Lhůta k podání dovolání je lhůtou procesní a zákonnou, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2, věta první, o.s.ř.). Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2, věty první a druhé, o.s.ř. končí běh lhůty k podání dovolání uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce; připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).


Stejnopis písemného vyhotovení usnesení odvolacího soudu obsahující správné poučení o dovolání byl doručen povinné (uložením u pošty) dne 24. 4. 2004. Dovolání podala povinná faxovým podáním Okresnímu soudu v Jičíně dne 24. 7. 2006 a doplnila je dne 27. 7. 2006 písemným podáním.


Posledním dnem lhůty, v níž mohla povinná dovolání učinit u soudu, popřípadě podat k přepravě orgánu, který má povinnost je doručit, byl vzhledem k tomu, že poslední den lhůty připadl na sobotu nejbližší pracovní den, a to pondělí 26. 6. 2006; dovolání však bylo podáno po uplynutí lhůty stanovené v § 240 odst. 1, větě první, o.s.ř.


Nejvyšší soud proto aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatelky (srov. § 241b odst. 2 o.s.ř.) její dovolání jako opožděné odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218a o.s.ř.).


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. (oprávněnému náklady v tomto stádiu řízení nevznikly).


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 28. března 2007


JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.


předseda senátu