20 Cdo 3143/2006
Datum rozhodnutí: 25.07.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 3143/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinnému S. H., pro 124.469,- Kč, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 17 Nc 3763/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 7. 2006, č. j. 13 Co 401/2006-17, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :


Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud odmítl podle ustanovení § 44 odst. 10, věty druhé, zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 120/2001 Sb.), jeho odvolání proti usnesení ze dne 22. 5. 2006, č. j. 17 Nc 3763/2006-7, jímž Okresní soud v Sokolově nařídil podle platebních výměrů V. z. p. Č. r., O. p. S., ze dne 6. 1. 2003, č. 4240300041, ze dne 6. 1. 2003, č. 2140300040, ze dne 9. 9. 1999, č. 4249900236 a ze dne 7. 9. 1999, č. 2149900235, k vydobytí pohledávky oprávněné 124.469,- Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil soudního exekutora.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů /dále jen o. s. ř. /).


Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 25. 9. 2006, č. j. 17 Nc 3763/2006-24, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně ho poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.


Výzvě, která mu byla doručena dne 4. 10. 2006, dovolatel nevyhověl; podáním ze dne 11. 10. 2006 dal soudu prvního stupně naopak najevo, že zastoupení advokátem vylučuje.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu z 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod č. 64) týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. července 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu