20 Cdo 3128/2011
Datum rozhodnutí: 18.10.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 3128/2011
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Credit Union s.r.o., v likvidaci , se sídlem v Praze 3, Vinohradech, Písecká 2342, identifikační číslo osoby 274 27 617, zastoupené JUDr. Luďkem Lisse, Ph.D., LL.M., MPA, advokátem se sídlem v Praze 1, Konviktská 24, proti povinnému P. S. , pro 1.012,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 73 Nc 7332/2008, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 25. března 2011, č. j. 61 Co 61/2011 - 26, takto:


I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 25. 3. 2011, č. j. 61 Co 61/2011 - 26, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu Plzeň-město ze dne 30. 11. 2010, č. j. 73 Nc 7332/2008 - 9 [jímž podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. zastavil exekuci na majetek povinného, nařízenou usnesením téhož soudu ze dne 15. 7. 2008, č. j. 73 Nc 7332/2008 - 7, podle rozhodčího nálezu Dr. et Bc. Josefa Kožíška ze dne 10. 3. 2008, č. j. Rm 19/III/2007-04, k vymožení částky 1.012,- Kč, nákladů předcházejícího řízení ve výši 7.000,- Kč a 7.854,- Kč, nákladů exekuce a nákladů oprávněné, které budou určeny v příkazu exekutora a jímž dále rozhodl o náhradě nákladů exekučního řízení ve vztahu mezi účastníky a o nákladech soudního exekutora], a bylo rozhodnuto o nákladech odvolacího řízení, není přípustné podle § 238a odst. 1 písm. c), odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř., ve znění účinném od 1. 7. 2009, a nebylo shledáno přípustným ani podle § 238a odst. 1 písm. c), odst. 2 o. s. ř. ve spojení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť napadené usnesení odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam ve smyslu § 237 odst. 3 o. s. ř.

Odvolací soud totiž rozhodl zcela v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. října 2008, sp. zn. 20 Cdo 2857/2006, ze dne 22. září 2005, sp. zn. 20 Cdo 168/2005, ze dne 31. srpna 2010, sp. zn. 20 Cdo 3284/2008, uveřejněné pod číslem 83/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, ze dne 24. října 2007, sp. zn. 20 Cdo 3203/2006, ze dne 23. března 2011, sp. zn. 20 Cdo 480/2011, a v obsahově identické věci dále srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2011, sp. zn. 20 Cdo 1923/2011, a sp. zn. 20 Cdo 1828/2011).

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání oprávněné podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž mohl přihlédnout k opožděně podanému doplnění dovolání, doručenému Nejvyššímu soudu dne 21. 9. 2011.

Užití institutu odkladu vykonatelnosti je v řízení o dovolání proti usnesením vydaným ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) z povahy věci vyloučeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. června 2006, sp. zn. 20 Cdo 1084/2006, a přiměřeně též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2005, sp. zn. 20 Cdo 873/2005).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a
§ 151 odst. 1 o. s. ř., neboť oprávněná s ohledem na výsledek dovolacího řízení na jejich náhradu nemá právo a povinnému v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. října 2011


JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu