20 Cdo 3118/2008
Datum rozhodnutí: 23.07.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 3118/2008-2


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné T. C. R. a.s., zastoupené advokátem, proti povinné T. O. C. R., a.s., zastoupené advokátem, pro 898.602.196,19 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 35 Nc 10977/2007, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 10. 2007, č.j. 53 Co 399/2007-257, takto:


I. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 5. 2009, č.j. 20 Cdo 3118/2008-480, se ve výroku II. opravuje tak, že slova k rukám JUDr. K. M., LL.M. (C.J.), advokáta se nahrazují slovy k rukám JUDr. P. H., Ph.D., advokáta .


II. Návrh oprávněné, aby byl výrok II. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 5. 2009, č.j. 20 Cdo 3118/2008-480, opraven v částce 12.257,- Kč na částku 934.274,95 Kč , se zamítá.


O d ů v o d n ě n í :


Oprávněná podala návrh na vydání opravného usnesení, jímž se domáhala opravy výroku II. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 5. 2009, č.j. 20 Cdo 3118/2008-480, v označení platebního místa a v částce náhrady nákladů dovolacího řízení, jejichž správná výše činí podle oprávněné v souladu s ustanovením § 10 odst. 3, § 12 odst. 1 písm. a) bod 1., § 3 odst. 1 bod 6. vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 484/2000 Sb. ), 934.274,95 Kč včetně DPH, poukazuje přitom i na to, že v dovolacím řízení učinil její právní zástupce dvě podání, a tedy dva úkony právní služby.


V písemném vyhotovení uvedeného usnesení došlo ke zřejmé nesprávnosti spočívající v tom, že ve výroku II. byl namísto advokáta JUDr. P. H., Ph.D., který zastupoval oprávněnou v dovolacím řízení, uveden jako advokát, k jehož rukám je povinná povinna zaplatit oprávněné náhradu nákladů řízení, JUDr. K. M., LL.M. (C.J.). Dovolací soud proto tuto zjevnou nesprávnost výrokem I. tohoto usnesení podle ustanovení § 164, § 167 odst. 2 a § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), opravil.


Návrh oprávněné, pokud se jím domáhala opravy výše částky, kterou je povinná povinna zaplatit oprávněné na náhradě nákladů dovolacího řízení, z 12.257,- Kč na 934.274,95 Kč, není důvodný. Dovolací soud se chyby v psaní či počtech, ani jiné zjevné nesprávnosti nedopustil. Vyčíslení nákladů dovolacího řízení odpovídá výpočtu, který je popsán v odůvodnění usnesení, jehož opravy se oprávněná domáhá, a dovolací soud neshledal důvod pro jeho opravu. Tvrdí-li oprávněná, že náhrada nákladů řízení měla být stanovena pouze podle jí uváděných ustanovení vyhlášky č. 484/2000 Sb. a že její právní zástupce učinil v dovolacím řízení dva úkony právní služby, směřuje její návrh k přezkumu správnosti výroku, jímž bylo dovolacím soudem rozhodnuto o náhradě nákladů dovolacího řízení a nápravu, jíž se oprávněná domáhá, není možno podřadit pod kategorii chyb v psaní a počtech v písemném vyhotovení usnesení, takže v této souvislosti nepřichází postup podle § 164 o.s.ř. ve spojení s § 167 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. v úvahu, neboť je takto fakticky požadována změna výroku již vydaného usnesení. Nejvyšší soud proto návrh oprávněné na opravu usnesení v tomto rozsahu zamítl.


Nad rámec výše uvedeného je třeba dodat, že právní zástupce oprávněné podáním ze dne 11. 4. 2008 učinil vyjádření oprávněné k dovolání povinné, které bylo jako úkon právní služby při výpočtu náhrady nákladů řízení zohledněno, další podání ze dne 29. 7. 2008 označené jako doplnění vyjádření oprávněného ze dne 11. 4. 2008 k dovolání povinného ze dne 14. 12. 2007 proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. 53 Co 399/2007-257 ze dne 2. 10. 2007, vyjádření oprávněného k dalšímu průběhu dovolacího řízení vzhledem k dobrovolnému uspokojení vymáhané pohledávky a k následnému upuštění od exekuce nelze považovat za další úkon potřebný k účelnému uplatňování práva, neboť oprávněná v něm prostřednictvím svého právního zástupce vyjádřila pouze nesprávný názor, že předmět dovolacího řízení odpadl a dovolání povinného se stalo bezpředmětným a požádala dovolací soud, aby jí ve svém rozhodnutí přiznal náklady dovolacího řízení ve výši 934.274,95 Kč; pokud doplnila obhajobu správnosti svého právního názoru ve věci, jakož i názoru odvolacího soudu, jedná se o argumentaci, kterou oprávněná poukazuje na obsah odborného právního posudku a odborné právní expertízy, jež byly soudu předloženy jako příloha k jejímu podání již ze dne 7. 8. 2007, kterou mohla oprávněná použít již ve vyjádření k dovolání.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 23. července 2009


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu