20 Cdo 3103/2009
Datum rozhodnutí: 18.08.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 3103/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné R. a.s., proti povinné F. H., nar. 26. 2. 1946, o zastavení exekuce, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 Nc 10241/2006, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. března 2009, č.j. 10 Co 83/2009 - 52, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 8. 9. 2008, č. j. 51 Nc 10241/2006 - 30, zastavil exekuci, nařízenou usnesením tohoto soudu ze dne 26. 7. 2006, č.j. 51 Nc 10241/2006 - 10, a rozhodl o nákladech exekuce.


K odvolání oprávněné Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 30. 3. 2009, č. j. 10 Co 83/2009 - 52, usnesení okresního soudu změnil tak, že návrh povinné na zastavení exekuce, nařízené usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 26. 7. 2006, č.j. 51 Nc 10241/2006 - 10, zamítl.


Na toto usnesení reagovala povinná podáním, jež je podle svého obsahu dovoláním, aniž by byla při tomto úkonu zastoupena advokátem.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.


Usnesením soudu prvního stupně ze dne 22. 5. 2009, č. j. 51 Nc 10241/2006 - 57, byla dovolatelka vyzvána, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, a současně byla poučena o tom, že nepředloží-li do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Ačkoliv citované usnesení bylo povinné doručeno dne 4. 6. 2009, dosud výzvě nevyhověla.


Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle § 241 odst. o. s. ř. nebyl ani dodatečně odstraněn, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. srpna 2009

JUDr. Olga P u š k i n o v á , v. r.


předsedkyně senátu