20 Cdo 310/2011
Datum rozhodnutí: 03.05.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 310/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného T-Mobile Czech Republic, a. s. , se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144/1, identifikační číslo osoby 649 49 681, proti povinnému Ing. J. Š. , pro 4.932,30 Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 77 E 533/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 6. 2007, č. j. 19 Co 482/2006-38, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 15. 6. 2006, č. j. 77 E 533/2006-4 (kterým městský soud nařídil podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, Odboru pro jihomoravskou oblast ze dne 29. 4. 2005, č. j. 169448/2005-6371, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 4 932,30 Kč s příslušenstvím, výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného a povinnému uložil zaplatit oprávněnému na nákladech výkonu rozhodnutí 300,- Kč) a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Povinný podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by byl povinný právnicky vzdělán. Usnesením ze dne 24. 10. 2007, č. j. 77 E 533/2006-56, městský soud vyzval povinného, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň ho poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo povinnému doručeno 30. 10. 2007. Ani poté však povinný vytčený nedostatek neodstranil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech je odůvodněn § 243b odst. 5 větou první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř.; oprávněnému, jenž by měl na jejich náhradu právo, náklady v této fázi řízení (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. května 2011

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.
předsedkyně senátu