20 Cdo 309/2008
Datum rozhodnutí: 28.02.2008
Dotčené předpisy:

20 Cdo 309/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobců 1) Mgr. V. B. a 2) S. B., proti žalovanému M. Č., o vyloučení věci z výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 5 C 118/2007, o dovolání žalobce 1) proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2007, č. j. 20 Co 564/2007-17, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Odvolací soud shora označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 13. 7. 2007, č. j. 5 C 118/2007-8, jímž soud prvního stupně zastavil řízení o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí pro nezaplacení soudního poplatku s odůvodněním, že soud prvního stupně postupoval v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 549/1991 Sb. ) - výrok II. Dále odmítl odvolání Ing. T. S. jako osoby neoprávněné k podání odvolání (výrok I.) a nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok III.).


Usnesení odvolacího soudu napadl dovoláním - i přes poučení o jeho nepřípustnosti - žalobce 1), namítajíc nesprávnost závěru o zpoplatnění podání návrhu žaloby o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí. Dále namítal, že soud prvního stupně nerespektoval návrh Ing. T. S. na vstup do věci samé na místo žalobce a následné odmítnutí jeho odvolání odvolacím soudem nebylo řádně zdůvodněno, čímž mu soud neposkytl řádnou soudní ochranu jeho práv ve věci .


Dovolání není přípustné.


Podle ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ) lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.


Podle ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu,


a/ jimiž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé,


b/ jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil,


c/ jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmene b/ a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.


Všem třem případům přípustnosti dovolání v tomto ustanovení vypočteným je společné, že musí jít o rozhodnutí ve věci samé. Usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku (stejně jako usnesení o odmítnutí odvolání) je sice usnesením, jímž se řízení končí, není však usnesením ve věci samé (k pojmu věc sama srov. usnesení Nejvyššího soudu z 2. 12. 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 10/1998 pod poř. č. 61, případně usnesení téhož soudu z 28. 8. 1997, sp. zn. 2 Cdon 484/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 11/1997 pod poř. č. 88).


Ustanovení § 238, § 238a odst. 1 a § 239 o. s. ř. nezakládají přípustnost dovolání proto, že napadené rozhodnutí nelze podřadit žádnému z tam taxativně vyjmenovaných případů (srov. též usnesení Nejvyššího soudu z 28. března 2002, sp. zn. 29 Odo 205/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2002 pod poř. č. 102).


Nejvyšší soud proto, aniž bylo nutno se zabývat splněním podmínky řízení spočívající v povinném zastoupení dovolatele advokátem (§ 241b odst. 2, část věty za středníkem, o. s. ř.)., dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.


Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolání bylo odmítnuto, žalovanému prokazatelné náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 3, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. února 2008


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu