20 Cdo 308/2005
Datum rozhodnutí: 28.07.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 308/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné E. B., a. s., proti povinnému M. Ž., pro 179.250,- Kč s příslušenstvím prodejem spoluvlastnického podílu nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. E 1570/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 4. 2004, č.j. 12 Co 349/2003-31, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud podle obsahu potvrdil usnesení ze dne 21. 11. 2002, č.j. E 1570/2002-13, jímž Okresní soud v Třebíči nařídil podle svého platebního rozkazu ze dne 25. 1. 1995, sp. zn. 5 C 1041/94, k vymožení pohledávky 179.250,- Kč a nákladů přecházejícího řízení výkon rozhodnutí prodejem spoluvlastnického podílu na označených nemovitostech.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o.s.ř. ).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 27. 9. 2004, č.j. E 1570/2002-36, soud prvního stupně dovolatele vyzval, aby si do deseti dnů od doručení rozhodnutí zvolil pro dovolací řízení zmocněncem advokáta, a poučil ho o následcích, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která mu byla doručena 15. 12. 2004 (§ 46 odst. 4 občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2004), dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. července 2005JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu