20 Cdo 307/2009
Datum rozhodnutí: 29.04.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 307/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinné H. C., za účasti manžela povinné Ing. J. C., pro 71.047,- Kč, zřízením soudcovského zástavního práva, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 15 E 1809/2007, o dovolání povinné a jejího manžela proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 1. 2008, č. j. 19 Co 23/2008-26, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Povinná a její manžel napadli dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 25. 10. 2007, č. j. 15 E 1809/2007-19, jímž okresní soud nařídil podle platebních výměrů V. z. p. Č. r. ze dne 9. 2. 2000, a dne 15. 9. 2003 a, k zajištění pohledávky oprávněné v částce 71.047,- Kč výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na označených nemovitostech.


Dovolání je opožděné.


Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, popřípadě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 1, věta první, odst. 2, věta druhá, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ). Lhůta k podání dovolání je lhůtou procesní a zákonnou, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2, věta první, o.s.ř.). Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2, věty první a druhé, o.s.ř. končí běh lhůty k podání dovolání uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce; připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).


V projednávané věci byl stejnopis písemného vyhotovení usnesení odvolacího soudu obsahující správné poučení o opravných prostředcích (§ 169 odst. 1 o.s.ř.) doručen jak povinné, tak jejímu manželovi prostřednictvím pošty dne 20. 3. 2008 (§ 50c odst. 4 o.s.ř.). Dovolání odevzdali dovolatelé k doručení soudu prvního stupně poště Ch. dne 24. 5. 2008 (zásilka R 009502).


Posledním dnem lhůty, v níž mohli povinná a její manžel dovolání učinit u soudu, popřípadě podat k přepravě orgánu, který má povinnost je doručit, bylo úterý 20. 5. 2008; dovolání však bylo podáno po uplynutí lhůty stanovené v § 240 odst. 1, větě první, o.s.ř.


Nejvyšší soud proto dovolání aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení (§ 241b odst. 2 o.s.ř.) jako opožděné odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218a o.s.ř.).


O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. (oprávněné náklady v tomto stadiu řízení nevznikly).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. dubna 2009


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu