20 Cdo 3069/2012
Datum rozhodnutí: 21.11.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř., § 236 odst. 1 o. s. ř.
20 Cdo 3069/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného L. B. , zastoupeného JUDr. Evou Janíkovou, advokátkou se sídlem ve Frýdku-Místku, Farní 19, proti povinnému Ing. Z. B. , pro dlužné výživné, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 68 EXE 3371/2011, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. dubna 2012, č. j. 54 Co 46/2012 - 62, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 11. 8. 2011, č. j. 68 EXE 3371/2011 - 26, nařídil podle vykonatelného rozsudku téhož soudu ze dne 13. 5. 2010, sp. zn. 43 C 570/2003, ve znění rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 3. 2011, č. j. 18 Co 15/2011 - 271, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 146.970,- Kč (dlužné výživné za dobu od 25. 11. 2003 do 9. 10. 2005 a od 11. 10. 2006 do 8. 2. 2011), pro náklady exekuce a náklady oprávněného, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek povinného, a jejím provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Jaroslava Kocince LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 11. 4. 2012, č. j. 54 Co 46/2012 - 62, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 11. dubna 2012, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. listopadu 2012

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu