20 Cdo 3068/2006
Datum rozhodnutí: 20.12.2006
Dotčené předpisy:

20 Cdo 3068/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné P. p., a.s., proti povinnému J. S., pro 8.510,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 20 Nc 5400/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2006, č.j. 28 Co 409/2006-14, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Shora uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 3. 8. 2005, č.j. 20 Nc 5400/2005-6, jímž okresní soud nařídil exekuci na majetek povinného a jejím provedením pověřil soudního exekutora JUDr. J. G.


Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. Jelikož nebyl při jeho podání zastoupen advokátem, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 19. 9. 2006, č.j 20 Nc 5400/2005-18, doručeným dne 25. 9. 2006, vyzval, aby ve lhůtě 10 dnů předložil plnou moc zvoleného právního zástupce a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel však vytčený nedostatek neodstranil.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.


Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.


Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatel navzdory takovému opatření ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněné, jež by měla na jejich náhradu nárok, však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 20. prosince 2006


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu