20 Cdo 306/2011
Datum rozhodnutí: 22.02.2011
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř., § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.20 Cdo 306/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného B. Š. , zastoupeného JUDr. Naděždou Paškovou, advokátkou se sídlem v Roudnici nad Labem, Riegrova 1100, proti povinnému P. O. , zastoupenému Mgr. Romanou Píšovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Tatarkova 727, pro 190.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 68 Nc 444/2008, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. ledna 2010, č. j. 16 Co 50/2009 - 136, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 30. 4. 2008, č. j. 68 Nc 444/2008 - 41, nařídil podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 14. 5. 1996, č. j. Ro 506/1996 - 4, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 190.000,- Kč s úrokem ve výroku tohoto usnesení specifikovaným, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 7.600,- Kč a pro náklady exekuce a náklady oprávněného, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek povinného, jejímž provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Ondřeje Mareše, Exekutorský úřad Litoměřice.

Městský soud v Praze poté usnesením ze dne 26. 1. 2010, č. j. 16 Co 50/2009 - 136, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, v němž odvolacímu soudu zejména vytýkal, že se nezabýval odvolacími námitkami povinného a že neprovedl důkazy navržené povinným. Navrhl, aby dovolací soud usnesení soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu jednání.

Oprávněný v písemném vyjádření k dovolání navrhl, aby dovolání povinného bylo jako nepřípustné odmítnuto.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 29. ledna 2010, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od
1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. února 2011
JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu