20 Cdo 3059/2012
Datum rozhodnutí: 30.10.2012
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 3059/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Ing. J. V. , proti povinnému Z. J. , pro 5.600,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 74 E 747/2010,
o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. ledna 2011,
č. j. 37 Co 500/2010 - 25, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Shora označeným usnesením krajský soud potvrdil usnesení ze dne 1. 10. 2010, č. j. 74 E 747/2010 - 17, jímž okresní soud podle § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl návrh oprávněného na nařízení výkonu rozhodnutí a kterým nepřiznal oprávněnému náhradu nákladů řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal oprávněný (aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem) dovolání, v němž současně požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta pro dovolací řízení.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 23. 5. 2012, č. j. 74 E 747/2010 - 89, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 17. 7. 2012, č. j. 37 Co 239/2012 - 100, byla zamítnuta žádost oprávněného o ustanovení zástupce z řad advokátů. Soud prvního stupně přitom již usnesením ze dne 3. 3. 2011, č. j. 74 E 747/2010 - 30, vyzval oprávněného, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej mj. poučil, že není-li splněna podmínka uvedená v § 241 (o. s. ř.), postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2 (o. s. ř.) . Uvedené výzvě, která mu byla doručena dne 31. 3. 2011, dovolatel dosud nevyhověl.

Protože dovolatel ani přes výzvu soudu nedostatek zastoupení advokátem neodstranil a ani netvrdil, že by měl právnické vzdělání, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř., ve znění účinném od 1. 7. 2009 (srov. článek II, bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb.), zastavil.
Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, ovinnému však prokazatelné náklady tohoto řízení, na jejichž náhradu by jinak měl podle § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. právo, nevznikly; této procesní situaci odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. října 2012

JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu