20 Cdo 3056/2015
Datum rozhodnutí: 26.01.2016
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.20 Cdo 3056/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky , se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/4, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému J. W. , D. Ž., pro 180 658 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 13 Nc 3984/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 24. 10. 2014, č. j. 18 Co 424/2014-76, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Odůvodnění:
Krajský soud v Plzni v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 23. 9. 2014, č. j. 13 Nc 3984/2007-73, kterým Okresní soud v Chebu zamítl návrh povinného na ustanovení zástupce pro odvolací řízení ve věci návrhu povinného na zastavení exekuce.
Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatel měl právnické vzdělání. Usnesením ze dne 20. 4. 2015, č. j. 13 Nc 3984/2011-91 (potvrzeným usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 5. 2015, č. j. 13 Co 179/2015-96), Okresní soud v Chebu zamítl žádost povinného o ustanovení zástupce z řad advokátů pro podání dovolání.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu (usnesení Okresního soudu v Chebu ze dne 3. 2. 2015, č. j. 13 Nc 3984/2007-88) nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. ledna 2016

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu