20 Cdo 3048/2010
Datum rozhodnutí: 09.09.2010
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř., § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 3048/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavlíny Brzobohaté v exekuční věci oprávněného Statutárního města Ostrava - Městského obvodu Slezská Ostrava , se sídlem v Ostravě - Slezské Ostravě, Těšínská 35, IČ 00845451, zastoupeného JUDr. Helenou Strachotovou, advokátkou se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Matiční 730/3, proti povinnému A. L. , pro 14.062,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 90 Nc 11351/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. srpna 2009, č. j. 9 Co 775/2009 - 13, takto:


Dovolání se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 23. 6. 2008, č. j. 90 Nc 11351/2008 - 4, nařídil exekuci rozsudku téhož soudu ze dne 16. 8. 2004, č. j. 17 C 61/2004 - 19, k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 14.062,- Kč s poplatky z prodlení ve výroku tohoto usnesení specifikovanými, nákladů nalézacího řízení ve výši 600,- Kč a nákladů exekuce, jejímž provedením pověřil soudní exekutorku Mgr. Pavlu Fučíkovou, Exekutorský úřad Ostrava.

Krajský soud v Ostravě poté usnesením ze dne 27. 8. 2009, č. j. 9 Co 775/2009 - 13, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 27. srpna 2009, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž zohledňoval nedostatek nuceného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

Pouze pro úplnost dovolací soud podotýká, že nesprávné poučení odvolacího soudu o přípustnosti dovolání přípustnost dovolání nezakládá (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2003, sp. zn. 29 Odo 937/2002).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 9. září 2010

JUDr. Olga Puškinová , v. r. předsedkyně senátu