20 Cdo 3004/2010
Datum rozhodnutí: 09.11.2010
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř.
20 Cdo 3004/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavlíny Brzobohaté v exekuční věci oprávněných a) P. P. , a b) P. P. , obou zastoupených Mgr. Narcisem Tomáškem, advokátem se sídlem v Děčíně, Masarykovo nám. 193/20, proti povinným 1/ Š. Ž. , a 2/ P. Ž. , pro 300.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 8 Nc 3555/2008, o dovolání první povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 6. 2009, č. j. 11 Co 364/2009-16, takto:


Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud napadeným rozhodnutím odmítl odvolání povinné Š. Ž. proti usnesení ze dne 22. 4. 2008, č. j. 8 Nc 3555/2008-7, kterým okresní soud v Děčíně nařídil podle svého vykonatelného rozsudku ze dne 23. 3. 2007, č. j. 7 C 231/2000-70, k uspokojení pohledávky oprávněných ve výši 300 000,- Kč, nákladů předcházejícího řízení ve výši 36 625,- Kč a nákladů exekuce, které budou vyčísleny, exekuci, jejímž provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Zdeňka Pánka.

Povinná Š. Ž. napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinná byla právnicky vzdělána. Proto ji okresní soud usnesením ze dne 9. 2. 2010, č. j. 8 Nc 3555/2008-25, doručeným 22. 2. 2010 (vhozením do schránky), vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň ji poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. listopadu 2010
JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r.
předsedkyně senátu