20 Cdo 2997/2009
Datum rozhodnutí: 18.08.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2997/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinnému Z. N., pro 205.672,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Prachaticích pod sp. zn. 7 Nc 3125/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. února 2009, č.j. 24 Co 338/2009 - 9, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Okresní soud v Prachaticích usnesením ze dne 19. 11. 2008, č. j. 7 Nc 3125/2008 - 2, nařídil exekuci na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 205.672,- Kč a pro náklady exekuce, jejímž provedením pověřil soudního exekutora JUDr. D. M.


Odvolání povinného proti tomuto usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 5. 2. 2009, č. j. 24 Co 338/2009 - 9, podle § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, odmítl.


Na toto usnesení reagoval povinný podáním, jež je podle svého obsahu dovoláním, aniž by byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.


Usnesením soudu prvního stupně ze dne 4. 5. 2009, č. j. 7 Nc 3125/2008 - 18, byl dovolatel vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a současně byl poučen, že nepředloží-li do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Ačkoliv citované usnesení bylo povinnému doručeno dne 29. 5. 2009, dosud výzvě nevyhověl.


Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle § 241 odst. o. s. ř. nebyl ani dodatečně odstraněn, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. srpna 2009

JUDr. Olga P u š k i n o v á , v. r.


předsedkyně senátu